Privacy Policy en Cookiebeleid - Mart
Home / Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacy beleid

Bij Mart Kleppe hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mart Kleppe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mart Kleppe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy of, in algemenere zin, hier vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mart Kleppe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden;
 2. Communicatie over de levering/ aankoop/order van meubels;
 3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mart Kleppe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. (Zakelijk) Telefoonnummer;
 5. (Zakelijk) E-mailadres;
 6. Adres
 7. Postcode
 8. Woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door Mart Kleppe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Mart Kleppe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De inschrijfbutton voor de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mart Kleppe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voorletters;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Mart Kleppe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Magazine aanvragers

Persoonsgegevens van Magazine aanvragers worden door Mart Kleppe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het opsturen van het Mart Magazine en, indien toestemming gegeven, het toesturen van onze nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De inschrijfbutton voor de nieuwsbrief;
 2. Het Magazine aanvraagformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mart Kleppe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voorletters;
 2. Achternaam;
 3. Adres;
 4. Woonplaats;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. Reden om het Magazine aan te vragen.

Uw persoonsgegevens worden door Mart Kleppe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 1. Totdat de aanvraag naar de verspreider is verstuurd;
 2. Indien de optie tot inschrijving nieuwsbrief aangevinkt is; gedurende de periode dat men ingeschreven is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Mart Kleppe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mart Kleppe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Geboortedatum;
 7. Salarisgegevens;
 8. Kopie ID;
 9. BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Mart Kleppe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 2. Het verzorgen van de salarisadministratie;
 3. Het verzorgen van een protexbehandeling;
 4. Het verzorgen van specifieke servicegevallen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Mart Kleppe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 1. Alle personen die namens Mart Kleppe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 6. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op!

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat bij uw bezoek aan een website (die cookies gebruikt) automatisch op uw computer wordt opgeslagen. Een groot deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan dezelfde website uw voorkeuren opnieuw hoeft op te geven.

Welke cookies gebruikt deze website?

Deze website gebruikt de volgende cookies:

Naam van cookie(s)

Wie plaatst de cookie(s)?

Doel van de cookie(s)

Wat gebeurd er wanneer u de cookie(s) weigert?

Hoe lang blijven de cookie(s) bewaard?

PHPSESSID

Wijzelf

Deze cookies zijn nodig om de website technisch goed te laten functioneren.

Bepaalde onderdelen van de website zouden niet goed kunnen functioneren.

Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

ssc, bt, di, dt, uvc, uid, __atuvc

AddThis.com

Via AddThis.com plaatsen wij iconen waarmee u onze website kunt delen via diverse social media.

De iconen om onze website te delen op social media zijn niet beschikbaar.

30 dagen

_utma, _utmb, _utmc, _utmz

Google Analytics

Met Google Analytics meten wij geanonimiseerd het gedrag van bezoekers, om met het hierdoor verkregen inzicht de gebruikerservaringen te verbeteren.

Uw bezoek wordt opgeslagen in Google Analytics.

Max. 2 jaar

VISITOR_INFO1_LIVE, demographics, dkv,

use_hitbox, PREF

YouTube

Een op onze website geplaatste YouTube-video slaat bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen op.

Door u aangegeven voorkeuren voor het afspelen van YouTube-video’s worden niet onthouden.

Onbekend

__umta, __utmv, _pinterest_sess, fbm_

Pinterest

Deze cookies zijn nodig om Pinterest te kunnen tonen op onze website.

U kunt de Pinterest fotocollage niet meer bekijken

Onbekend

Facebook

Onthouden van bezochte pagina’s om u speciale aanbiedingen te kunnen tonen op basis van uw surfgedrag.

Cookies van derden
Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij in het bovenstaande overzicht een andere plaatser dan wijzelf is vermeld) is het volgende van toepassing:

Wij hebben geen invloed op deze cookies.
Deze cookies vallen onder het privacy beleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder).
De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan – zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen – de gegevens aan derden geven, bijvoorbeeld indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Hoelang blijven cookies actief?
De meeste cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Sommige, zogenaamde permanente cookies, blijven langer bewaard variërend van enkele dagen tot enkele jaren. U kunt deze cookies zelf op ieder gewenst moment verwijderen via uw browserinstellingen.

Kan ik (sommige) cookies weren of verwijderen?
Ja, u kunt dit aangeven in uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, raadpleeg hiervoor de helpfunctie of website van uw browser. Het weigeren van (sommige) cookies kan tot gevolg hebben dat (bepaalde) websites niet (volledig) meer functioneren. Kijk bijvoorbeeld hier hoe u cookies kunt uitschakelen.

Recht op informatie
U hebt het recht op inzage, correctie of het verwijderen van uw gegevens. U kunt uw verzoek aan ons doen via de op deze website aanwezige contactgegevens. Wanneer het een cookie betreft dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen.

Tot slot
Mart Kleppe zal (anonieme) informatie van gebruikers en klanten nooit doorverkopen aan derden. Door u toegezonden informatie kan gebruikt worden voor order registratie en marketing doeleinden. In het geval van onze e-mail nieuwsbrief kunt u zich hier zelf voor afmelden als u deze niet meer wilt ontvangen. Neem even contact op als u hier problemen aan ondervindt.

Cookieverklaring